”Culture eats strategy for breakfast” är ett citat som tillskrivs en amerikansk företagsutvecklare vid namn Peter Drucker. Och egentligen behöver folkrörelser inte hämta inspiration från näringslivet i frågor om organisationskulturens betydelse. Är det något vi kan och vet så är det hur starkt organisationskultur styr hur våra folkrörelser fungerar.

Organisationskulturen påverkar hur vi är mot varandra och också vilken jordmån för utveckling vi tillsammans skapar bara genom hur vi uppför oss. Den påverkar vår möjlighet att nå våra mål och det påverkar i allra högsta grad vilka som känner sig välkomna att bidra. Att medvetet arbeta med inkludering och att synliggöra och arbeta bort begränsande och fördummande normer är utmaningar för många folkrörelser. 

För låt oss slå fast att hur bra strategier vi än har, så krävs att vi också arbetar med organisationskulturen om vi ska få till stånd verklig förändring. 

Kulturutvecklande organisationsarbete är ett av våra favoritområden. Med organisationskulturen som medvetet verktyg kan stor förändring åstadkommas i alla folkrörelser vi har arbetat med.

Här bjuder vi på en övning som vi har lärt oss i en av våra grundarorganisationer som har arbetat framgångsrikt med kulturutveckling; Socialdemokraterna. 

Övningen handlar om att ta tempen på organisationskulturen i en grupp, en styrelse, en avdelning, ett distrikt eller i en hel organisation.

Vad ska känneteckna er önskvärda organisationskultur?

Börja med att gemensamt formulera vad som ska känneteckna er önskvärda organisationskultur. Kanske finns det redan formulerat i stadgar, policys eller andra styrdokument? Om inte – gör en workshop där ni tillsammans formulerar vad som är den önskvärda organisationskulturen.

Vilken betydelse lägger vi i orden?

Utgå från den formulerade önskvärda kulturen. Diskutera sedan i grupper; Vad betyder orden rent konkret? Vad är ok att göra? Vad är inte ok? Vad och hur gör den som lever upp till den önskvärda kulturen? Vad och hur gör den som gör motsatsen till vad som är önskvärt? Fördjupa er gemensamma insikt och förståelse för vad ni lägger för betydelse i de formulerade orden.

Ta tempen på kulturen

Skriv upp några kännetecknande ord som beskriver den önskvärda kulturen, på en whiteboardtavla eller på ett blädderblock som ni ställer i ena änden av rummet. 

Be alla deltagare att ställa sig på golvet som om det vore en skala från den bortre väggen fram till den vägg där er önskvärda kultur finns beskriven. Ställer en sig med näsan i texten som beskriver den önskvärda kulturen så gör en bedömningen att organisationen lever enligt kulturen fullt ut i allt den gör. Ställer en sig längst bort vid den andra väggen så gör organisationen ingenting rätt utifrån den önskvärda kulturen.

Ge deltagarna en stund att tänka efter innan de placerar sig på golvet. 

När alla valt sin placering så be de tala med de två tre som står närmast. Varför ställde ni er där? 

När smågrupperna fått tala med varandra i kanske fem minuter, så samla ihop rummet genom att be om några reflektioner från några olika platser på skalan.

Vad ska vi göra för att utveckla vår kultur?

Be nu deltagarna att tänka ut en enskild förändring som skulle få dem att ta ett stort steg närmare målet för den önskvärda organisationskulturen. Ge dem ett par minuter att tänka efter, och när alla tänkt klart så ber ni dem ta det där stora klivet närmare målet.

På den nya platsen vänder de sig nu till någon/några andra som står i närheten och berättar för dem om vilken förändring det var som fick dem att ta det stora klivet.

När smågrupperna har talat i kanske fem minuter samlar ni ihop alla förändringar genom att be var och en berätta om ”sin” förändring. Skriv gärna upp dem på ett blädderblock.

Där har ni de första viktiga stegen för det kulturutvecklande arbete som ni behöver göra i er grupp.

Vill du prata mer om hur vi kan bidra i ert arbete med organisationskulturen?

Skriv ut den här sidan